Zaměření našeho právního poradenství

Poskytujeme právní služby zejména v následujících oblastech

Občanské právo

Sepisování smluv (kupní, darovací, zástavní, nájemní, o dílo, o výpůjčce atp.), právní rozbory stávajících smluv, zastupování před soudy a rozhodci, vymáhání pohledávek, řešení majetkových sporů, řešení otázek ochrany spotřebitele, sousedských sporů, vymáhání náhrad škody atd.

Obchodní právo

Sepisování obchodních smluv, zakládání obchodních korporací (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciových společností a družstev), přeměny a likvidace obchodních korporací, vymáhání pohledávek, zastupování před soudy a rozhodci, konzultace v otázkách cenných papírů (směnky, šeky či dluhopisy) atd.

Trestní právo

Zastupování v přípravném řízení u Policie ČR, obhajoba před soudy všech stupňů, sepisování stížností, odvolání, dovolání či ústavních stížností, zastupování v přestupkových řízeních před správními orgány, uplatňování nároků na náhradu škody vzniklých v souvislosti s trestnou činností atd.

Rodinné právo

Zastupování v řízeních před soudy a sepisování podání (o výchově a výživě nezletilých dětí, o výživném, o rozvodu, o vypořádání společného jmění manželů, příprava a sepisování předmanželských smluv), vedení mimosoudních jednání v otázkách rodinného práva atd.

Pracovní právo

Sepisování pracovních smluv, vnitřních předpisů zaměstnavatele, výpovědí, zastupování před soudy v pracovněprávních sporech, vymáhání pohledávek z pracovněprávních vztahů (mzdy a náhrady mezd), odpovědnostní vztahy (náhrada škody, hmontá odpovědnost), personalistika atd.

Finanční právo

Daňové poradenství a konzultace daňové problematiky v souvislosti s poskytovanými právními službami (daň z nabytí nemovitých věcí, daň z přijmu, ...) atd.

Správní právo

Insolvence a oddlužení

Likvidace společnosti

Proč zvolit právě naši advokátní kancelář?

V naší advokátní kanceláři klademe důraz především na

Osobní přístup

Otevřenost

Profesionalitu

Kvalitu

Odbornost

O nás

Jsme renomovaná advokátní kancelář poskytující kvalitní a komplexní právní služby působící v Jeseníku. Spolupracujeme se zkušenými notářskými kancelářemi, daňovými poradci, exekutorskými úřady a realitními kancelářemi, díky čemuž jsme schopni poskytovat právní služby na nejvyšší úrovni. Právní služby poskytujeme v českém, polském a anglickém jazyce. Neváhejte se s Vaším problémem nezávazně obrátit na naši advokátní kancelář například prostřednictvím kontaktního formuláře v záložce „Kontakt“. Váš problém kvalifikovaně zhodnotíme a navrhneme další postup. Osobní projednání Vašeho případu realizujeme v sídle advokátní kanceláře v Jeseníku.

Náš tým

JUDr. Jaroslav Holouš

advokát

ČAK č. reg. 07018

Mgr. Michal Havrila

advokát

ČAK č. reg. 18066

# #

Karla Sedláčková

asistentka

Právnické citáty

Ceník našich právních služeb

Výši odměny za poskytování právních služeb vždy stanovujeme individuálně po dohodě s klientem a odvíjí se zejména od odborné a časové náročnosti poskytovaných služeb. Při zastupování u soudních řízení se výše odměny zpravidla stanovuje dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění.

U stálých klientů preferujeme poskytování právních služeb na základě mandátní smlouvy s paušální výši odměny, která je pro klienta výhodnější jak cenově, tak množstvím poskytovaných služeb.

  • Při úvodní návštěvě naší kanceláře rozlišujeme:

    • krátkou informační schůzku (stručný nástin kauzy klienta, obecné nastínění možností dalšího postupu ve věci a dohoda a informace o případné odměně za právní služby), která je bezplatná
    • poradu s klientem (podrobnější seznámení se s kauzou, právní rozbor kauzy, návrh konkrétních řešení), která je v případě zastoupení ve věci obsažena v dohodnuté odměně za poskytované právní služby
    • pokud při poradě nedojde k převzetí zastoupení ve věci, dovolujeme si účtovat odměnu za poskytnutou konzultaci. Výše této odměny se odvíjí od složitosti kauzy, zpravidla však účtujeme částku 600 Kč za každou započatou hodinu

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Advokátní kancelář je na základě smlouvy o poskytování právních služeb pro účely naplnění takové smlouvy správcem osobních údajů. Příjemci osobních údajů jsou orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány atp.), poskytovatelé údržby informačního systému a další příjemci dle potřeb klientů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Práva klientů týkající se spravovaných osobních údajů naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.